P R A K T I J K   K O O T T E

KOSTEN

Kosten en betaling

Bij de eerste afspraak bekijken we of we een DBC kunnen openen. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden. De behandeling van psychische klachten uitgedrukt in een DBC wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast.

Praktijk Kootte heeft met de meeste ziektekostenverzekeraars een jaarlijkse overeenkomst om DBC’s te declareren. In dat geval worden de door Praktijk gemaakte kosten direct bij de verzekeraar gedeclareerd. Wel wordt eerst uw wettelijk verplichte eigen risico aangesproken tot een maximum bedrag per jaar. Dit wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk om behandeld te worden wanneer Praktijk Kootte geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. De behandeling wordt dan vergoed via uw natura- of restitutie zorgpolis. U krijgt hiervoor een factuur, die u kunt indienen bij uw verzekeraar ter declaratie tot een bepaald maximum. Afhankelijk van de hoogte van die vergoeding wordt door Praktijk Kootte een aanvullende vergoeding gevraagd. Hierover zal ik u bij de verwijzing nader informeren.

Behandeltarieven Praktijk Kootte

Tarieven supervisie

Voor supervisie zijn de kosten op aanvraag beschikbaar.

No show

Als u minimaal binnen 24 uur voor een afspraak aangeeft dat u verhinderd bent, dan maken we een nieuwe afspraak. Voor niet tijdig afgemelde afspraken wordt een bedrag in rekening gebracht.

KWALITEIT

Als vrijgevestigd psychotherapeut ben ik gehouden aan wettelijke regels en voorschriften.

Privacy, beroepscode

De intake en het verloop van uw behandeling worden vastgelegd in een dossier. Dit dossier wordt door Praktijk Kootte beheerd, voor de duur dat dit wettelijk verplicht is. Uiteraard worden alleen die gegevens bijgehouden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw verzekeraar krijgt administratieve gegevens en een diagnose (wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Al het besprokene wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden geen gegevens over u verstrekt. Wel is het noodzakelijk om te kunnen overleggen met uw verwijzer. Het privacyreglement van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (de LVVP), waar Praktijk Kootte bij aangesloten is wordt onderschreven en is hierin leidend. Meer informatie over privacyreglement, vindt u op de website van de LVVP. Daar vindt u ook informatie over de beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling. Een folder is desgewenst verkrijgbaar.

LVVP kwaliteitscriteria

In het privacystatement van Praktijk Kootte leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Daarnaast vindt u ook beschreven wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens.

Privacystatement

Intervisie bijeenkomsten met collega psychotherapeuten en waarneming

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht door de LVVP. Collega’s toetsen elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen door overleg te hebben over de indicatiestelling voor psychotherapie. Ook wordt zo nodig behandeling van cliënten onderling besproken. Er is een regeling voor waarneming.

Visitatie en (her)registratie

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk, zoals verwoord in de richtlijnen van de LVVP. Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst middels een visitatietraject. Visitatie laat zien wat sterke en te verbeteren kanten van de praktijkvoering zijn. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen.
Praktijk Kootte is in november 2016 gevisiteerd en beschikt over een certificaat.

Visitatiecertificaat Praktijk Kootte

Kwaliteitsstatuut

Een andere manier om kwaliteit te waarborgen is de wettelijke verplichting vanaf 2017 om te werken volgens een kwaliteitsstatuut. In dit statuut beschrijft de (ggz) zorgaanbieder hoe de praktijk de kwaliteit waarborgt en wordt verantwoord hoe de behandeling in het kader van de Zorgverzekeringswet verleend wordt.

Kwaliteitsstatuut Praktijk Kootte
Voor meer informatie: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl