P R A K T I J K   K O O T T E

Integratieve psychotherapie

Kenmerkend voor behandeling in de specialistische GGZ is dat het gaat om complexe psychische klachten, veelal langer durende behandeltrajecten, waarbij goede diagnostiek een belangrijke start is. Ik werk volgens geldende richtlijnen, maar veelal integratief, gebruik makend van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, schematherapie of inzichtgevende therapie. Deze vormen van psychotherapie zijn effectief in de behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.

Werkwijze

Praktijk Kootte is niet verbonden aan een GGZ-instelling. Wel is er samenwerking met een psychiater en zo nodig met andere professionals als een psychomotorisch therapeut of muziektherapeut, omdat het soms nodig of helpend kan zijn om meerdere disciplines te betrekken bij de behandeling.

Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten per keer. Afhankelijk van de aard van de klachten en het behandelplan zal wekelijks of tweewekelijks een contact plaatsvinden. Een behandelproces duurt zo lang als nodig, maar meestal is het effect merkbaar na langere tijd. Het resultaat is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen, maar ook van uw mogelijkheden en inzet. Meestal is het een weg van vallen en opstaan met als uiteindelijk doel om ongewenste patronen te veranderen of klachten beter hanteerbaar te maken.

Kennismakingsgesprek

Nadat u via de huisarts een verwijsbrief heeft gevraagd, plannen we als eerste een kennismakingsgesprek waarin we samen eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw klachten en hulpvragen zijn. Samen bekijken we of de verwijzing akkoord is en of u aan het juiste adres bent. Als aan deze voorwaarden voldaan is, dan volgt een intaketraject.

Intake en aanvullend onderzoek

De intake, die uit meerdere gesprekken kan bestaan, heeft tot doel om uw problematiek en wijze van reageren daarop in kaart te brengen en stelt mij ook in de gelegenheid om u als persoon te leren kennen. Daarbij maak ik ook gebruik van vragenlijsten en tests, die we uiteraard uitvoerig zullen bespreken, voordat we samen een behandelplan opstellen. In enkele gevallen vraag ik een collega psychiater om aanvullend een psychiatrisch onderzoek te doen. Soms is het belangrijk om een gesprek met een van uw naasten te voeren en ook kan het zinvol zijn om hem of haar (enkele keren) bij de behandeling te betrekken. Iedereen maakt ten slotte deel uit van een systeem. Wanneereen (neuro)psychologisch onderzoek nodig is om uw klachten te verhelderen, kan een beroep gedaan worden op een ervaren psychodiagnostisch medewerkster. Als u na de intakefase akkoord gaat met het op u als persoon en de individuele diagnose afgestemde behandelvoorstel start de behandeling.

Evaluatie en monitoring van het resultaat

Om het effect en resultaat te kunnen bepalen staan we regelmatig stil bij de vraag of de behandeling voldoet aan de verwachtingen. Daarnaast werk ik met ROM (Routine Outcome Measurement). Daartoe zal ik u vragen om aan het begin, gedurende, en aan het einde van de behandeling thuis korte online vragenlijsten in te vullen, waaronder een tevredenheidslijst. Deze metingen worden verplicht gesteld door ziektekostenverzekeraars. Vanaf 2017 dienen ROM gegevens (anoniem) aangeleverd te worden aan de Stichting Benchmarking GGZ, om onderling effecten te vergelijken met andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Crisissituatie

Als er omstandigheden bestaan waardoor verandering ernstig bemoeilijkt wordt of als klachten al lang bestaan en een intensievere vorm van behandeling nodig hebben, is het niet mogelijk om deze te behandelen binnen een vrijgevestigde praktijk. Als er sprake is van (het ontstaan van) een crisissituatie of u (acuut) hulp nodig heeft buiten kantoortijden kunt u niet bij Praktijk Kootte terecht, maar kunt u zich wenden tot de crisisdienst van een ggz instelling als bijvoorbeeld Lentis via de huisarts. Zij beschikken over 24 uurs zorg en -bereikbaarheid.